อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434
หัวข้อ :: ITA2564


 

หัวข้อประเมิน

ลิงค์

ข้อมูลพื้นฐาน

                                   

001.โครงสร้างหน่วยงาน

 

 

002.ข้อมูลผู้บริหาร

003.อำนาจหน้าที่

004.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

005.ข้อมูลติดต่อ

006.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

007.ข่าวประชาสัมพันธ์

 การปฏิสัมพันธ์

 

008. กระดานถามตอบ Q&A

009.สื่อโซเชียว (Social Network)

 

 แผนดำเนินงาน

 

010.แผนการดำเนินงานประจำปี

011.การดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012.รายงานผลดำเนินงานประจำปี

 การปฏิบัติงาน

 

013.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 การให้บริการ

 

014.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017.E-Service

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

018.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

020.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

021.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

025.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026.การดำเนินการตามยโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

029.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

032.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

033.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

034.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 

036.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

039. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 

 

วันที่ : 22 เมษายน 64   View : 63