องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทร.043-660673-4
สำนักปลัด

นางสาวทิวาพร ไชยทะ
ปลัด อบต.

นางชนิษฎานันท์ พลเยี่ยม
รองปลัด อบต.

นายเดชศิลป์ ปุ่นประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุปราณี ทัณฑะรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนิ่มนวล จันทร์สว่าง
นักวิชาการศึกษา

นายชัยยนต์ สุจจชารี
นักวิชาการเกษตร