องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทร.043-660673-4
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวพรทิพย์ ศิลปักษา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นายปุรินทร์ พรหมประเสริฐ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน