อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทร.043-579434
กองคลัง

นายรุ่งสุริยา สังฆะคาม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวณิชกมล ทิพสอน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวสุดาวรรณ์ ประทุมสินธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสมหมาย เพ็งวิภาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายสนั่น แสงใสรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสวิชญา ศรีวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายวิษณุ ทัดสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

นายสุวรรณ ฤทธิกา
จ้างเหมาทั่วไป

นางสาวชนิสรา มีหนองใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายรังษี คะสีโพธิ์
จ้างเหมาทั่วไป

นางสาวธนิษฐา วิสุทธะยา
จ้างเหมาทั่วไป