องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทร.043-660673-4
กองคลัง

นายรุ่งสุริยา สังฆะคาม
ผู้อำนวยการกองคลัง

สิบเอกไพรวัลย์ ศรีวะสุทธิ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวสุดาวรรณ์ ประทุมสินธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสนั่น แสงใสรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายสมหมาย เพ็งวิภาศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสวิชญา ศรีวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายวิษณุ ทัดสี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คลัง