องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

อบต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โทร.043-660673-4
- พนักงานครู -

นางสาวแจ่มจันทร์ สมพวง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวบุญเยี่ยม ศิริ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกศิกานณ์ ศรีจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธนีญา ศรีจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก

นางภิญญดา ลับแล
ผู้ดูแลเด็ก

นางจิราภรณ์ ทวีเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสมหญิง โสภารี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอนงค์ วิเศษสินธุ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเกศสุดา ชอบบุญ
ผู้ดูแลเด็ก

นางวรีพร ปิ่นประไม
ผู้ดูแลเด็ก